Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Najlepszy Artykuł

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zgłosić taką chęć w panelu uczestnika i nadesłać artykuł naukowy. Artykuły te zostaną zaakceptowane po ich pomyślnej recenzji.

Regulamin konkursu

 1. Najlepszy Artykuł jest jednym z wydarzeń satelitarnych Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych.
 2. Każdy wykład naukowy i plakat bierze udział w konkursie polegającym na wybraniu spośród nich, w drodze głosowania, trzech najlepszych artykułów.
 3. Konkurs ten ma na celu zmotywowanie naukowców do dalszego rozwoju w dziedzinie tworzenia gier komputerowych i nagrodzeniu ich wysiłków. Za naukowców uważa się tutaj osoby będące pracownikami naukowymi. Zaliczani do nich są również studenci i doktoranci.
 4. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy uczestnicy konferencji wraz z organizatorami i wolontariuszami.
  1. Każdy uczestnik głosowania wraz z identyfikatorem i pozostałymi materiałami konferencyjnymi otrzymuje kartę do głosowania w konkursie. Oddanie głosu następuje poprzez wpisanie na karcie do głosowania numerów wybranych prezentacji w trzech polach odpowiadających pierwszemu, drugiemu i trzeciemu miejscu.
  2. Wypełnione karty należy wrzucić do urny w recepcji konferencji.
  3. Karty wypełnione nieprawidłowo nie biorą udziału w podliczaniu głosów.
  4. Prezentacje są oceniane według własnych kryteriów osób głosujących.
  5. Głosowanie jest tajne.
  6. Podliczenia głosów dokonuje organizator. Każdej prezentacji wpisanej na pierwszym miejscu na karcie przydziela się 5 punktów, wpisanej na drugim miejscu 3 punkty a na trzecim miejscu jeden punkt. Następnie wszystkie punkty zostają zsumowane. Pierwsze trzy prezentacje, które uzyskają najwięcej punktów zajmują pierwsze trzy miejsca.
 5. Po wygłoszeniu ostatniego wykładu następuje wyłonienie zwycięskich artykułów.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, organizatorów lub ze środków konferencji. Otrzymują oni również dyplomy.
 7. Współautorzy artykułu zajmującego dane miejsce otrzymują jednakowe nagrody w miarę ich dostępności w puli nagród.
 8. Nagrody są przyznawane osobom, których artykuły zajęły pierwsze trzy miejsca. Wszelkie odstępstwa i zmiany w tej kwestii zostaną zakomunikowane przez organizatorów przed rozpoczęciem konkursu.
 9. Szczegółowa lista nagród zostanie opublikowana na stronie konferencji nie później niż miesiąc przed jej rozpoczęciem.