Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

COMPO Games Bonanza

W trakcie trawania konferencji odbędzie się Games Bonanza czyli konkurs polegający na pisaniu gier komputerowych na czas. Konkursy tego typu mają długą tradycję w środowisku polskich twórców gier i nazywane są ogólnie jako COMPO. Games Bonanza trwać będzie 8 godzin w trakcie których utworzone drużyny walczyć będą o zwycięstwo, jednocześnie zmagając się z czasem i ekstremalnym programowaniem.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w Compo należy zgłosić chęć uczestnictwa w panelu uczestnika. W przypadku zorganizowanych drużyn, ich kapitanowie mogą dodatkowo zgłosić nazwy drużyn a następnie dodać z listy uczestników ich członków. Drużyny zostaną zaakceptowane po ich pomyślnym zweryfikowaniu przez organizatorów.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs COMPO „Games Bonanza” jest jednym z wydarzeń satelitarnych Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych.
 2. Games Bonanza odbywa się ostatniego dnia konferencji i trwa 8 godzin.
 3. Konkurs polega na stworzeniu gry komputerowej, której gameplay będzie zorganizowany ściśle wokół słów kluczowych będących tematem przewodnim konkursu.
 4. Ideą konkursu jest zachęcenie do zespołowego opracowywania nowych rozwiązań pomocnych w tworzeniu gier.
 5. Temat przewodni konkursu zostanie wybrany w drodze głosowania przez uczestników konkursu w przeddzień jego rozpoczęcia.
  1. Wybór tematu przewodniego będzie się odbywać spośród pięciu tematów przygotowanych przez organizatorów compo.
  2. Wybór będzie polegać na przydzieleniu przez każdego uczestnika konkursu 5, 3 i 1 punktu trzem najbardziej odpowiadającym uczestnikowi tematom, przy czym najlepszy temat otrzymuje 5 pkt, temat drugoplanowy 3pkt a temat wybrany w trzeciej kolejności 1pkt.
  3. Ostateczny temat przewodni konkursu zostanie wybrany większością przydzielonych punktów.
  4. Uczestnicy konkursu tworzący zespół mogą wspólnie podejmować decyzję, co do wyboru tem/atu i głosować jednomyślnie przydzielając w ten sam sposób punkty.
  5. Czas od ogłoszenia tematu przewodniego do momentu rozpoczęcia konkursu może być wykorzystany na projektowanie gameplayu gry, procesu jej produkcji czy rozdziału zadań w czasie.
 6. Przed rozpoczęciem konkursu nie wolno tworzyć żadnych zasobów, które zostaną wykorzystane w grze podczas konkursu (jak np. tekstury, modele, dźwięki, muzyka). Do momentu rozpoczęcia konkursu nie można także tworzyć kodu gry. W pracy mogą się, więc znajdować jedynie zasoby i kod stworzone w trakcie konkursu. Złamanie tych zasad grozi dyskwalifikacją z konkursu.
 7. Ze względu na czas trwania konkursu i jego cel zaleca się uczestnictwo zespołowe.
  1. Domyślny rozmiar zespołu biorącego udział w konkursie wynosi cztery osoby. Może on jednak zostać zmieniony przez organizatorów w przypadku, gdy ilość osób zgłaszających się do konkursu będzie za mała lub za duża w stosunku do oczekiwanej.
  2. Nie jest zabronione uczestnictwo zespołów mniejszych od domyślnego określonego rozmiaru lub uczestnictwo indywidualne. Zespoły takie nie podlegają jednak specjalnemu traktowaniu a ich gry są oceniane w ten sam sposób, co innych zespołów.
  3. Członkowie zespołu wybierają jego przedstawiciela, który będzie prezentował grę podczas zakończenia konkursu. Jeżeli zaistnieją do tego warunki możliwe jest prezentowanie gry przez więcej niż jedną osobę z zespołu.
 8. Zespoły biorące udział w konkursie powinny tworzyć swoje gry przy pomocy pisanych języków programowania (C/C++/C#, Pascal/Delphi, Java, Basic i podobne).
  1. Zabronione jest:
   1. Używanie wszelkiego rodzaju kreatorów gier, klików czy game makerów.
   2. Korzystanie z komercyjnych silników modułów i bibliotek.
  2. Dozwolone jest:
   1. Wykorzystywanie składników systemu operacyjnego i jego API.
   2. Wykorzystywanie bibliotek i modułów środowiska programistycznego.
   3. Korzystanie z podstawowych frameworków i bibliotek: boost, SDL, Allegro, AllegroGL, OpenAL, FMOD, DevIL. Możliwe jest też korzystanie z innych frameworków i bibliotek po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorami przed rozpoczęciem konkursu.
   4. Korzystanie z własnych niekomercyjnych silników i frameworków dostosowanych na potrzeby konkursu po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorami przed jego rozpoczęciem.
  3. Wspomniane silniki, frameworki i biblioteki powinny udostępniać jedynie podstawowe funkcjonalności:
  4. - wczytywanie i dekompresje zasobów w wybranych formatach
   - wspomaganie operacji wejścia wyjścia jak klawiatura, mysz etc.
   - odtwarzanie dźwięku
   - podstawowe operacje 2D i 3D
   - wyświetlanie interfejsu użytkownika
   - wspomaganie obliczeń
  5. Zabronione jest również przystosowywanie kodu gotowych gier na potrzeby konkursu.
 9. Dozwolone jest korzystanie z narzędzi do tworzenia zasobów gry takich jak programy graficzne, dźwiękowe czy modelujące.
 10. Wszystkie zasoby, biblioteki i programy użyte w trakcie konkursu powinny być używane legalnie i zgodnie z prawem autorskim.
 11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom stanowiska z podstawowym zestawem oprogramowania oraz dostępem do Internetu. Korzystanie z takiego stanowiska nie jest jednak obowiązkowe.
 12. Gry tworzone w trakcie konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub naruszających czyjąś godność, w tym rasistowskich, pornograficznych i promujących przemoc.
 13. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na tworzenie gier każda z drużyn zobowiązana jest do przekazania organizatorom ostatniej działającej wersji gry. Zostanie ona zaprezentowana przez przedstawiciela zespołu podczas prezentacji prac uczestników w czasie określonym przez organizatorów.
 14. Drużyny zobowiązują się również dołączyć kody źródłowe gier powstałych w trakcie konkursu oraz wszelkie niezbędne biblioteki bądź opis skąd można je pobrać.
 15. W trakcie prezentacji należy wymienić wszystkie biblioteki i frameworki użyte w procesie tworzenia gry oraz ich zastosowanie. Można również wymienić narzędzia, z których korzystano podczas tworzenia zasobów do gry.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetestowania gier.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia gier stworzonych w trakcie konkursu dla wszystkich uczestników konferencji, którzy dokonali pełnej rejestracji. Gry zostaną udostępnione w panelu z zasobami z konferencji dostępnym tylko po zalogowaniu. Wszelkie prawa do gier zachowują ich autorzy.
 18. Po prezentacji gier następuje głosowanie mające na celu wyłonienie zwycięskich zespołów.
 19. W głosowaniu biorą udział zarówno uczestnicy konferencji jak i wytypowane przez organizatorów bezstronne jury.
  1. Każdy uczestnik konferencji może przydzielić 5, 3 i 1 punkt dla gier, które jego zdaniem powinny zająć pierwsze trzy miejsca, przy czym 5 punktów otrzymuje gra najlepsza, 3 punkty otrzymuje gra druga w kolejności a 1 punkt gra, która jego zdaniem powinna zająć trzecie miejsce.
  2. Członkowie zespołów nie mogą głosować na stworzone przez siebie gry.
  3. Najważniejszym kryterium podczas oceniania gry przez jury jest jej gameplay i pomysłowość. Dopiero na dalszym planie gra oceniana jest za całokształt jej wykonania czy poziom wizualny.
  4. Każdy z jurorów ocenia gry w ten sam sposób, co pozostali uczestnicy. Głosy jury mają jednak większą wagę od głosów pojedynczych uczestników. Są one mnożone przez współczynnik odpowiadający procentowi ilości wszystkich uczestników.
  5. Członkowie jury mogą do każdej gry dodać swój komentarz, który zostanie ujawniany po podliczeniu głosów.
  6. Głosowanie jest tajne.
  7. Jawnego podliczenia głosów dokonuje organizator.
 20. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, organizatorów lub ze środków konferencji. Otrzymują oni również dyplomy.
 21. Członkowie zespołu zajmującego dane miejsce otrzymują jednakowe nagrody w miarę ich dostępności w puli nagród.
 22. Nagrody są przyznawane zespołom, które zajęły pierwsze trzy miejsca. Wszelkie odstępstwa i zmiany w tej kwestii zostaną zakomunikowane przez organizatorów przed rozpoczęciem konkursu.
 23. Szczegółowa lista nagród zostanie opublikowana na stronie konferencji nie później niż miesiąc przed jej rozpoczęciem.