Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Developers Showcase

Podczas Developers Showcase osoby zaczynające dopiero karierę w gamedevie mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia w formie posteru lub multimedialnej prezentacji. Mogą to być prototypy oraz dema gier, nowe algorytmy, ukończone projekty jak również inne formy. Wszystkie prezentację będzie można obejrzeć w trakcie sesji plakatowej odbywającej się drugiego dnia konferencji oraz w przerwach między panelami wykładowymi. Stoiska te biorą także udział w konkursie na najlepszą prezentację.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zgłosić taką chęć w panelu uczestnika i nadesłać zgłaszaną prezentację. Prezentacje te zostaną zaakceptowane po ich pomyślnym zweryfikowaniu przez organizatorów. Do dyspozycji uczestników zostaną także przekazane stoiska z monitorami a dla osób prezentujących się za pomocą posterów miejsca do ich wywieszenia. W przypadku prezentacji multimedialnej wymagane jest posiadanie własnego laptopa.

Regulamin konkursu

 1. Developers Showcase jest jednym z wydarzeń satelitarnych Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych.
 2. Każde ze stanowisk i posterów prezentowanych w ramach Developers Showcase bierze udział w konkursie polegającym na wybraniu sposród nich, w drodze głosowania, trzech najlepszych projektów.
 3. Konkurs, należący do dziedziny nauki, ma na celu zmotywowanie i rozwinięcie naukowe zdolności twórców oraz niewielkich grup, zwłaszcza początkujących w dziedzinie tworzenia gier. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które w ich ocenie nie odpowiadają tej idei lub zaproszenia ich autorów do udziału w prezentacji poza konkursem.
 4. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy uczestnicy konferencji wraz z organizatorami i wolontariuszami.
  1. Każdy uczestnik głosowania wraz z identyfikatorem i pozostałymi materiałami konferencyjnymi otrzymuje kartę do głosowania w konkursie. Oddanie głosu następuje poprzez wpisanie na karcie do głosowania numerów wybranych stoisk w trzech polach odpowiadających pierwszemu, drugiemu i trzeciemu miejscu.
  2. Wypełnione karty należy wrzucić do urny w recepcji konferencji.
  3. Karty wypełnione nieprawidłowo nie biorą udziału w podliczaniu głosów.
  4. Stoiska są oceniane według własnych kryteriów osób głosujących.
  5. Głosowanie jest tajne.
  6. Podliczenia głosów dokonuje organizator. Każdemu stanowisku wpisanemu na pierwszym miejscu na karcie przydziela się 5 punktów, wpisanemu na drugim miejscu 3 punkty a na trzecim miejscu jeden punkt. Następnie wszystkie punkty zostają zsumowane. Pierwsze trzy stoiska, które uzyskają najwięcej punktów zajmują pierwsze trzy miejsca.
 5. Po wygłoszeniu ostatniego wykładu następuje wyłonienie zwycięskich projektów.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, organizatorów lub ze środków konferencji. Otrzymują oni również dyplomy.
 7. Współautorzy stoiska zajmującego dane miejsce otrzymują jednakowe nagrody w miarę ich dostępności w puli nagród.
 8. Nagrody są przyznawane osobom, których stoiska zajęły pierwsze trzy miejsca. Wszelkie odstępstwa i zmiany w tej kwestii zostaną zakomunikowane przez organizatorów przed rozpoczęciem konkursu.
 9. Szczegółowa lista nagród zostanie opublikowana na stronie konferencji nie później niż miesiąc przed jej rozpoczęciem.
 10. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości 3289 PLN, 269 PLN i 156 PLN za odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dodatkowo za pierwsze miejsce zostanie przyznana nagroda pieniężna o wartości 366 PLN.